web tracker FOOTJOB FOR IRAN: پوزیشن های فوت جاب
Wednesday, April 4, 2007

پوزیشن های فوت جابپوزیشن اول
شریک جنسی تان را به صورت دمر میخوابونید و بعد دو کف پایش را با دو دست گرفته و کیرتان را لای کف پاهایش میگذارید و به طور معمولی عقب جلو میکنید تا انزال.حتما قبل از فوت جاب پاهای شریک جنسی تان را لغزنده کنید زیرا در غیراینصورت موجب درد در آلت تناسلی تان میشود من لوسیون بدن یا بادی لوسیون رو پیشنهاد میکنم.
پوزیشن دوم
اگر شریک جنسی تان حرفه ای باشد و قبلا تجربه فوت جاب داشته باشد میتواند توسط پاهایش برایتان بزند تا به انزال برسید.متاسفانه درصد کمی از زنان ایرانی در زمینه فوت جاب تخصص دارند.اگر یه شریک جنسی داشته باشید که در زمینه فوت جاب تخصص داشته باشد لذت واقعی فوت جاب را خواهید فهمید

0 Comments:

Post a Comment

<< Home